PENERBITAN-PENERBITAN RASMI


Pelan Anti Rasuah Nasional

Kemaskini pada 2020-07-02 18:21:53


Pelan Anti Rasuah Nasional


Polisi Keselamatan Siber KPN

Kemaskini pada 2021-01-06 09:00:06


Polisi Keselamatan Siber (PKS) Kementerian Perpaduan Negara (KPN) adalah sebuah dokumen yang menjelaskan garis panduan keselamatan siber yang perlu difahami dan dipatuhi oleh Warga Kementerian serta agensi di bawah KPN dan pihak ketiga yang berurusan dengan perkhidmatan ICT KPN. Polisi ini juga menerangkan kepada pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan pengguna dalam melindungi aset ICT KPN.


Selain itu, PKS KPN diwujudkan untuk menjamin kesinambungan perkhidmatan KPN dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Polisi ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat yang sesuai dengan perkhidmatan KPN. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi dengan baik.


AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN