Sekretariat Majlis Perpaduan (SMP)

 

Latar Belakang

 1. Sekretariat Majlis Perpaduan (SMP) yang diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara (KPN) merupakan satu sekretariat khas bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan semua hal-ehwal berkaitan dengan pentadbiran dan pengoperasian Majlis Penasihat Perpaduan Negara (MPPN) dan Jawatankuasa Pelaksana Perpaduan Negara (JKPPN) Pada asalnya sekretariat ini dikenali sebagai Sekretariat Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat (MPKR) ketika Sekretariat ini ditempatkan di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). Namun, berikutan penubuhan KPN mulai 10 Mac 2020, Sekretariat MPKR telah dimansuhkan dan digantikan dengan SMP.

Objektif

 1. Objektif penubuhan Sekretariat Majlis Perpaduan (SMP) adalah bagi menyediakan forum untuk ahli-ahli MPPN dan JKPPN yang terdiri dari pelbagai sektor masyarakat untuk mengemukakan buah fikiran bagi menentukan hala tuju pembangunan dasar perpaduan negara dan mengukuhkan usaha-usaha ke arah perpaduan nasional demi memelihara kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia.

Fungsi

 1. Mengurus hal ehwal berkaitan dengan pentadbiran Majlis Penasihat Perpaduan Negara (MPPN) dan Jawatankuasa Pelaksana Perpaduan Negara (JKPPN):
  1. Menguruskan pelantikan ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara (MPPN) dan Jawatankuasa Pelaksana Perpaduan Negara (JKPPN).
  2. Merancang jadual mesyuarat dan aktiviti Majlis dan JKPPN selaras dengan terma rujukan (TOR) yang ditetapkan.
  3. Mengurus setia mesyuarat Majlis dan mesyuarat JKPPN.
 2. Menyelaras tindakan susulan terhadap semua keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang berkaitan dengan Majlis.
 3. Menyelaras penyediaan dokumen bagi mesyuarat Majlis dan mesyuarat JKPPN.
 4. Menyelaras tindakan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Majlis dan JKPPN.
 5. Merancang, menyedia dan memperakukan perancangan kewangan tahunan Sekretariat bagi pengurusan dan perjalanan Majlis serta JKPPN.

Bahagian Dasar Dan Hubungan Antarabangsa

 

Latar belakang

Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa berperanan untuk merancang, menggubal, menyelaras dan memantau serta mengawasi pelaksanaan dasar-dasar sosial berkaitan perpaduan melalui program dan aktiviti untuk memastikan Visi dan Misi Kementerian tercapai. Bahagian ini juga menerajui usaha dalam memastikan Malaysia terus mendapat manfaat daripada penglibatan dan keahlian dalam pertubuhan dan organisasi antarabangsa.

 

Objektif Bahagian

 1. Merealisasikan Pelaksanaan Dasar-Dasar Perpaduan oleh semua pihak demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia.
 2. Meningkatkan kefahaman dan kesedaran orang ramai terhadap Dasar Perpaduan Negara melalui perkongsian pintar (Smart Partnership) dengan kementerian yang berkaitan serta pihak swasta dan Badan Bukan kerajaan.
 

Fungsi

 1. Merancang dan menggubal dasar strategik perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial.
 2. Merancang dan mengkaji perundangan dan peraturan sedia ada dan baharu dari segi dasar ke arah kemakmuran dan keharmonian negara./li>
 3. Merancang dan menyelaraskan penyelidikan dan kajian berhubung perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial.
 4. Merancang dan menganalisis maklumat berkaitan pembangunan komuniti.
 5. Merancang dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi Rancangan Malaysia
 6. Merancang dan menyelaras penetapan petunjuk prestasi kementerian.
 7. Merancang dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi OBB Kementerian.
 

Unit Komunikasi Korporat

 

Latar belakang

Unit Komunikasi Korporat (UKK) berperanan sebagai penyampai dasar, aktiviti, program dan semua hebahan berkaitan perpaduan kepada pemegang taruh dan orang awam. Struktur UKK adalah seperti berikut:-

 
 1. Seksyen Pengurusan Korporat dan Media
 2. Seksyen Media Sosial dan Penerbitan
 3. Seksyen Pentadbiran dan Laman Web
 

Objektif

 1. Bertindak sebagai jurucakap Kementerian dalam menyampaikan maklumat berhubung dengan fakta dan situasi yang ada kaitan dengan Kementerian.
 2. Mewujudkan hubungan baik dan perhubungan awam yang proaktif dan berkesan dengan orang ramai terutamanya yang menyentuh aspek dasar, perkhidmatan dan pengurusan Kementerian.
 

Fungsi

 1. Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej korporat PERPADUAN
 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan strategi dan pelan komunikasi / promosi / publisiti serta pencapaian PERPADUAN
 3. Merancang dan menyelaras aktiviti dan program perhubungan awam PERPADUAN dan perhubungan dengan pihak media
 4. Menyelaras dan memantau pengurusan aduan dan pengurusan pelanggan PERPADUAN
 5. Merancang,menyelaras dan melaksanakan bahan-bahan penerbitan Unit Komunikasi Korporat
 6. Menyelaras dan memantau pengemaskinian maklumat dan kandungan laman web rasmi Kementeria Perpaduan Negara
 7. Menyelaras dan memantau penyelesaian isu-isu berkaitan PERPADUAN melalui strategi komunikasi yang berkesan: dan menyelaras dan memantau Kalender Aktiviti PERPADUAN.
 

Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa

 

Latar belakang

Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa berperanan untuk merancang, menggubal, menyelaras dan memantau serta mengawasi pelaksanaan dasar-dasar sosial berkaitan perpaduan melalui program dan aktiviti untuk memastikan Visi dan Misi Kementerian tercapai. Bahagian ini juga menerajui usaha dalam memastikan Malaysia terus mendapat manfaat daripada penglibatan dan keahlian dalam pertubuhan dan organisasi antarabangsa.

 

Objektif Bahagian

 1. Merealisasikan Pelaksanaan Dasar-Dasar Perpaduan oleh semua pihak demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia.
 2. Meningkatkan kefahaman dan kesedaran orang ramai terhadap Dasar Perpaduan Negara melalui perkongsian pintar (Smart Partnership) dengan kementerian yang berkaitan serta pihak swasta dan Badan Bukan kerajaan.
 

Fungsi

 1. Merancang dan menggubal dasar strategik perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial.
 2. Merancang dan mengkaji perundangan dan peraturan sedia ada dan baharu dari segi dasar ke arah kemakmuran dan keharmonian negara.
 3. Merancang dan menyelaraskan penyelidikan dan kajian berhubung perpaduan nasional dan kesejahteraan sosial.
 4. Merancang dan menganalisis maklumat berkaitan pembangunan komuniti.
 5. Merancang dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi Rancangan Malaysia
 6. Merancang dan menyelaras penetapan petunjuk prestasi kementerian.
 7. Merancang dan menyelaras pelaksanaan dasar dan strategi OBB Kementerian.
 8. Menyedia dan Menyelaras Kertas Jemaah Menteri, Maklumbalas Jemaah Menteri, Ulasan dan Menyediakan Jawapan Parlimen.
 9. Mengurusetia Mesyuarat Pasca Kabinet.
 10. Menyelaras dan memperkukuhkan program kerjasama antarabangsa dalam bidang keamanan selaras dengan dasar negara.
 11. Menyelaras maklumat berkaitan konvensyen antarabangsa mengenai isu perkauman dan agama.
 12. Memupuk hubungan kerjasama strategik dengan negara asing serta pertubuhan-pertubuhan antarabangsa bagi memperkukuhkan keamanan dan keharmonian negara
 

Bahagian Perhubungan Masyarakat

 

Latar belakang

Bahagian Perhubungan Masyarakat diwujudkan melalui waran perjawatan Bil. A35 Tahun 2020 bertarikh 6 April 2020 seiring dengan penubuhan Kementerian Perpaduan Negara pada 10 Mac 2020. Bahagian ini diketuai oleh seorang Setiausaha Bahagian dan mempunyai 3 Sekyen iaitu Sekyen Keharmonian Agama, Seksyen Pengurusan Perpaduan dan Sekyen Kajian Petunjuk Perpaduan.

 

Objektif

Objektif penubuhan Bahagian Perhubungan Masyarakat adalah untuk menyelaras usaha-usaha untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan perpaduan masyarakat, memupuk keharmonian di kalangan penganut agama dan memantau serta mengesan isu dan konflik yang berpotensi menggugat perpaduan dalam masyarakat.

 

Fungsi

Objektif penubuhan Bahagian Perhubungan Masyarakat adalah untuk menyelaras usaha-usaha untuk mempertingkatkan dan memperkukuhkan perpaduan masyarakat, memupuk keharmonian di kalangan penganut agama dan memantau serta mengesan isu dan konflik yang berpotensi menggugat perpaduan dalam masyarakat.

 
 1. Memantau, mengesan dan menganalisa isu/konflik/insiden yang berpotensi menggugat keharmonian dan perpaduan negara.
 2. Menyelaras, memantau dan menyediakan Laporan Pengesanan Isu Keharmonian dan Perpaduan Masyarakat kepada pengurusan tertinggi Kementerian.
 3. Menyediakan input, menganalisa dan melaporkan hasil kajian indikator-indikator berkaitan perpaduan dan keharmonian rakyat.
 4. Merancang dan menyelaras program/aktiviti hubungan komuniti (contoh: mediasi, Taska/Tabika)
 5. Menguruskan hal-ehwal berkaitan dengan pentadbiran dan pelaksanaan Jawatankuasa Keharmonian antara Penganut Agama (HARMONI)
 6. Memelihara, meningkat dan mengukuhkan jalinan hubungan antara badan/persatuan agama lain selain Islam.
 7. Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program/aktiviti badan/persatuan agama lain selain Islam.
 8. Menyelaras dan memantau isu isu serta permasalahan berkaitan hubungan antara agama lain selain Islam.
 

Bahagian Pembangunan Masyarakat

 

Latar belakang

Bahagian Pembangunan Masyarakat telah diwujudkan selaras dengan penubuhan Kementerian Perpaduan Negara pada 10 Mac 2020. Bahagian ini menerusi Seksyen Sosioekonomi dan Seksyen Kesepaduan Sosial bertanggungjawab untuk merancang dan menyelia pelaksanaan dasar, strategi/inisiatif dan keberkesanan program/aktiviti sosioekonomi dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian, Jabatan serta agensi di bawahnya.

 

Objektif

Menggalakkan pembangunan sosioekonomi masyarakat dan memupuk kesepaduan sosial menerusi jaringan kerjasama antara agensi kerajaan, universiti, pusat latihan kemahiran dan sektor swasta melibatkan Jentera Perpaduan yang merangkumi Kawasan Rukun Tetangga, Tabika Perpaduan, Taska Genius Perpaduan, Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara ke arah pembudayaan perpaduan.

 

Fungsi

 1. Merancang dan menyelaras isu-isu kemasyarakatan/ komuniti di semua peringkat melalui entiti jentera perpaduan.
 2. Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan dasar, strategi/inisiatif dan keberkesanan program/aktiviti sosioekonomi dan kesejahteraan sosial.
 3. Merancang, meneroka dan menyelaras kerjasama strategik dengan agensi kerajaan, universiti, pusat latihan kemahiran dan sektor swasta dalam pelaksanaan program/aktiviti sosioekonomi dan kesejahteraan sosial.
 4. Mengadakan lawatan dan naziran bagi program/ aktiviti sosioekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkala agar memastikan program dicapai mengikut sasaran dan outcome yang ditetapkan.
 5. Menyelaras, memudah cara dan menilai kebolehlaksanaan program/aktiviti kesejahteraan sosial berteraskan perpaduan dan keharmonian oleh badan bukan kerajaan, syarikat korporat dan sektor swasta.
 6. Menyediakan input, petunjuk prestasi, maklum balas dan pelaporan program/ aktiviti.
 7. Mengemas kini dan menyelenggara data/maklumat bagi tujuan perancangan, kajian semula, penyelidikan, intervensi dan penilaian program/aktiviti sosioekonomi dan kesejahteraan sosial.

Bahagian Pengurusan Maklumat

 

Latar belakang

Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) berperanan sebagai peneraju strategik dalam pelaksanaan program-program ICT Kementerian dan Jabatan/Agensinya. Struktur BPM adalah seperti berikut:-

1. Seksyen Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
2. Seksyen Operasi, Rangkaian dan Keselamatan

   

Objektif

 
 1. Menentukan hala tuju, menyelaras dan memantau pelaksanaan inisiatif ICT melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPN
 2. Menyediakan sistem aplikasi ICT yang memenuhi keperluan pelanggan, efektif dan efisien
 3. Melengkapkan Kementerian, Jabatan/Agensinya dengan infrastruktur dan kemudahan ICT yang selamat, dipercayai dan tersedia serta selari dengan Kerajaan Digital
 4. Memberikan khidmat nasihat dan sokongan teknikal ICT yang efisyen
   

Fungsi

 
 1. Menyelaras pembangunan, pelaksanaan, penambahbaikan, latihan dan penyelenggaraan Sistem Aplikasi
 2. Mengurus dan mentadbir Pangkalan Data KPN
 3. Mengurus dan menyelenggara Portal Rasmi KPN
 4. Mengurus dan menyelenggara perkhidmatan emel KPN
 5. Memantau infrastruktur rangkaian dalaman dan perkhidmatan MyGov*Net
 6. Merancang keperluan Pusat Data, infrastruktur rangkaian dan keselamatan ICT KPN
 7. Membangun, memantau dan menguatkuasakan Dasar Keselamatan ICT (DKICT)
 8. Mengurus perolehan, agihan, pinjaman, penyelenggaraan dan pelupusan peralatan dan perisian ICT
 9. Mengurus dan menyelaras khidmat bantuan teknikal kepada pengguna ICT
 10. Mengurus tugas-tugas keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT), Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dan Mesyuarat Koordinasi ICT
 11. Mengurus perancangan dan pengurusan kewangan Bahagian
 12. Mengurus dan menyelaras kontrak-kontrak ICT
 13. Membangun dan menyelaras Pelan Strategik ICT (PSICT) KPN bagi tempoh lima (5) tahun
 14. Memantau pelaksanaan projek-projek ICT agensi di bawah KPN
 15. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan atasan dari semasa ke semasa.

Unit Integriti

 

Latar Belakang

Unit Integriti Kementerian Perpaduan Negara telah ditubuhkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 bertujuan untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme. Unit ini dilihat sebagai focal point bagi mengurus isu-isu integriti dan melaksana usaha-usaha membendung salah laku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dalam kalangan organisasi.

 

Objektif

Untuk menyepadukan semua pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih fokus, terancang, dan efisien.

 

Fungsi

1. Tadbir Urus

Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di samping menangani isu-isu integriti, terutamanya berkaitan perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam organisasi.

2. Pengukuhan Integriti

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.

3. Pengesanan & Pengesahan

Membuat pengesanan dan pengesahan terhadap aduan salah laku jenayah, pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi yang diterima serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

4. Pematuhan

Melaksanakan pemantauan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa serta memastikan tiada ruang dan peluang untuk warga kakitangan melakukan kesalahan daripada segi jenayah, tatakelakuan dan etika.

5. Tatatertib

Melaksanakan kerja-kerja pengurusan tatatertib dan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib berdasarkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Unit Audit Dalam

 

Latar Belakang

Kementerian Perpaduan Negara merupakan satu kementerian baru yang telah ditubuhkan pada Mac 2020. Justeru, selaras dengan kehendak Pekeliling Perbendaharaan PS 3.1 Pelaksanaan Audit Dalam di Kementerian atau Jabatan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Kementerian ini telah menubuhkan Unit Audit Dalam yang diberi nama Unit Audit Dalam Kementerian Perpaduan Negara (UAD KPN) pada tahun yang sama.

 

Objektif

Membantu Kementerian Perpaduan Negara mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin dengan menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

 

Fungsi

 1. Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi;
 2. Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa;
 3. Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
 4. Mengkaji asset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;
 5. Memberi nasihat/pandangann mengenai kawalan dalaman terhadap semua system termasuk ICT;
 6. Melaporkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi berkenaan hasil pengauditan dan memantau tindakan susulan diambil oleh pihak pengurusan terhadap perkara yang dibangkitkan;
 7. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Audit Dalam untuk kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Ekonomi; dan
 8. Membentangkan Rancangan Tahunan dan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit.

Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA)

 

Latar belakang

Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) yang diterajui oleh Kementerian Perpaduan Negara (KPN) merupakan sebuah unit khas bertanggungjawab dalam menangani isu pembangunan sosioekonomi masyarakat India di Malaysia khususnya golongan B40.

 

Tahun 2008 merupakan titik permulaan bagi MITRA apabila kerajaan telah melaksanakan beberapa dasar melalui Jawatankuasa Kabinet (CCIC) untuk meningkatkan penyertaan masyarakat India dalam inisiatif Kerajaan. Pada tahun 2014, empat unit berasingan telah ditubuhkan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat India Malaysia, iaitu Pasukan Petugas Pelaksanaan Khas (SITF), Pelan Tindakan untuk Masa Depan Sekolah Tamil (PTST), Sekretariat Khas untuk Pemerkasaan Usahawan India (SEED) dan unit khas untuk Pembangunan Sosioekonomi Komuniti India (SEDIC).

 

Seterusnya pada tahun 2017, Pelan Tindakan Masyarakat India Malaysia (MIB) telah dilancarkan untuk mendokumentasi cabaran dan isu yang dialami oleh masyarakat India berserta dengan cadangan penyelesaian. Pada tahun yang sama keempat-empat unit tersebut telah digab

Pada tahun 2018, SEDIC telah dijenama semula sebagai MITRA yang kini diterajui oleh KPN. Antara fungsi utama MITRA adalah untuk mengenalpasti isu dan cabaran semasa masyarakat India Malaysia, melaksana inisiatif pembangunan sosioekonomi bagi masyarakat India Malaysia dan menyelaras kerjasama antara Kerajaan dan pihak swasta ke arah pembangunan masyarakat India Malaysia secara holistik.

MITRA telah dibahagikan kepada enam (6) buah seksyen yang berperanan untuk melaksana inisiatif pembangunan sosioekonomi masyarakat India Malaysia.

(i) Seksyen Dasar & Perancangan

Seksyen ini menyelia perancangan strategik, penggubalan dan kajian semula dasar-dasar yang berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi komuniti India. Seksyen ini juga turut memberi input kepada pihak berkepentingan mengenai arah tuju MITRA dari segi inisiatif, projek dan program yang dijalankan oleh unit ini secara keseluruhannya.

(ii) Seksyen Ekonomi & Kerjaya

Fokus utama seksyen ini adalah ke arah penambahbaikan taraf kehidupan masyarakat India Malaysia sejajar dengan agenda pembangunan nasional. Inisiatif yang dirangka oleh Seksyen ini akan membolehkan lebih banyak masyarakat terlibat dalam bidang keusahawanan digital, menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang terkini dan lebih bersedia untuk peluang pekerjaan baru.

(iii) Seksyen Kesejahteraan Sosial

Seksyen ini berfungsi untuk menambahbaik sistem sokongan sosial seperti sistem keluarga, etnik, agama, dan sosial di peringkat komuniti. Antara fungsi utama Seksyen ini adalah untuk meningkatkan peluang masyarakat India Malaysia khususnya yang dikategorikan sebagai B40 untuk mendapatkan bantuan dan sokongan kebajikan yang sedia ada. Kesejahteraan sosial merupakan faktor utama ke arah mencapai perpaduan dan kestabilan sosial, daya tahan dan kemakmuran masyarakat India Malaysia secara keseluruhan.

(iv) Seksyen Pendidikan & Latihan

Seksyen ini menekankan kepentingan pendidikan dan pembelajaran bagi semua segmen masyarakat, termasuk kanak-kanak, pelajar, remaja dan belia serta orang dewasa. Seksyen in berfungsi untuk memastikan pencapaian yang seimbang dalam pengetahuan, kemahiran serta nilai moral. Aspirasi pendidikan dan latihan adalah berlandaskan enam faktor termasuk etika dan kerohanian, kemahiran kepimpinan, identiti kebangsaan, kemahiran bahasa, kemahiran berfikir dan pengetahuan.

(v) Seksyen Identiti & Keterangkuman

Seksyen ini berfungsi sebagai agen transformasi dalam inisiatif yang berkaitan dengan aspek agama, kerohanian dan kefahaman budaya. Inisiatif tersebut akan menggalakkan pemikiran bermoral, tingkah laku yang baik serta gaya hidup yang sederhana dalam masyarakat melalui agama dan kerohanian yang seterusynya menghasilkan masyarakat India Malaysia yang holistik dari segi fizikal, emosi dan rohani.

(vi) Seksyen Pelaksanaan Strategi

Sekyen ini berfungsi sebagai agen pelengkap kepada kesemua inisiatif dan perancangan MITRA bagi memastikan pelaksanaan yang lebih berstruktur, efisien dan menyeluruh. Bahagian ini akan menyelaras dan bekerjasama dengan seksyen dalaman MITRA dan stakeholders lain bagi pelaksanaan program pembangunan sosioekonomi yang telah dirancang.

AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN